Remont w muzeum

UWAGA!
W związku z rozpoczynającym się remontem Muzeum Ziemi Kłodzkiej informujemy, że w najbliższym czasie w muzeum nastąpią utrudnienia w ruchu turystycznym. Dla zwiedzających dostępne będą wystawy stałe: „Z dziejów Kłodzka” i „Oczy czasu”. Lekcje muzealne i warsztaty odbywają się bez zmian. Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów. O wszystkich zmianach informować będziemy na bieżąco na naszych stronach -https://www.facebook.com/MuzeumZiemiKlodzkiej/,www.muzeum.klodzko.pl.

 

Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis

Nr osi priorytetowej: 11.2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

Całkowita wartość projektu: 3 402 287,89 EUR

Kwota dofinansowania: 2 410 606,73 EUR

Partner Wiodący: Gmina Miejska Bolesławiec

Partnerzy Projektu: Gmina Miejska Kłodzko, Město Jaroměř

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg
V-A Republika Czeska - Polska, nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001837

 

Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis

– uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku

Przyznane środki finansowe z Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

514 685,61 PLN

Ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultur